เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
folder KM-องค์กร
insert_drive_file มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 354
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 342
insert_drive_file มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงาน ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 364
insert_drive_file มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
insert_drive_file ข้อบังคับเทศบาลตำบลห้วยทราย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
insert_drive_file รายงานการประชุมชี้แจงแนะนำการปฎิบัติงานของนักงานเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
insert_drive_file มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339
insert_drive_file นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file นโยบาย กลุยทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325
insert_drive_file มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
insert_drive_file เครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
insert_drive_file การขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320
insert_drive_file เครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
insert_drive_file ระเบียบการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
insert_drive_file แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
insert_drive_file คำอธิบายแบบประเมินฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
insert_drive_file ตัวอย่างแบบประเมินฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2