messager
 
เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
group ฝ่ายสภา
นายประเวท จินาจันทร์
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 12
นายประชัน ทาอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 053-101589 ต่อ 12
นายสม ทาเกิด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 053-101589 ต่อ 12
นายจรัส พลอยแก้วผล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 053-101589 ต่อ 12
นายชัยยาคร จันทร์เพ็ญวัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 053-101589 ต่อ 12
นายอัษฎาวุฒิ สามเป็ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 053-101589 ต่อ 12
นายถนอม มหาวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 053-101589 ต่อ 12
นายสายเพชร ทาโปปิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 053-101589 ต่อ 12
นายอุทัย แก้วหมี
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 053-101589 ต่อ 12
นางพวงทอง ปาทา
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 053-101589 ต่อ 12
นายวิวัฒ อูปคำ
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 053-101589 ต่อ 12
นายบุญมา อินต๊ะแก้ว
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 053-101589 ต่อ 12