เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
group กองคลัง
นางสาวรังสิมา บุญชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 053 101589 ต่อ 11
(นางสาวชมพูนุท คำสุวรรณ์)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวพักตร์เพ็ญ ชุ่มแสง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสรัญญา ฝั้นอุตมะ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางอลิสา ตันหล้า)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวนภารัตน์ คำฝั้น)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางมริษา ทาแดง)
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวชลยา ต๊ะหล้า
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสุดาวรรณ ทาเกิด
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางศรีประภา ขันตี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวสปัญญา ปิยะจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาววันสิริ ปันอิยะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวดรุณี ใจเทพ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวสาวิตรี กันทา
พนักงานจ้างเหมาบริการ