messager
 
เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
folder ระเบียบ-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 359
ระเบียบการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 350
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 355
สรุปกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2562 | เปิดอ่าน : 392
ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 , ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 362
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่8) พ.ศ. 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2560 | เปิดอ่าน : 521
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2560 | เปิดอ่าน : 376
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2560 | เปิดอ่าน : 345
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2560 | เปิดอ่าน : 365
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2559 | เปิดอ่าน : 362
การขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2559 | เปิดอ่าน : 323
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1