messager
 
เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
account_circle หัวหน้าส่วนราชการ
นายจีรพงศ์ เต็มจิตร
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยทราย
โทร : 053 101589 ต่อ 10
นายสมบัติ ธรรมขันแข็ง
รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยทราย
โทร : 053 101589 ต่อ 17
นายสมบัติ ธรรมขันแข็ง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 053 101589 ต่อ 10
นางสาวรังสิมา บุญชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : โทร : 053 101589 ต่อ
นายธรรพ์ณธรณ์ ใสญาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 053 101589
นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ กันทะปัน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 053 101589