messager
 
เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
folder กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยทราย พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 361
คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 360
คณะกรรมการอนุกรรมการฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 342
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
แบบ กท1 แบบเสนอโครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 487
แบบ กท 2 แบบผลการพิจารณาโครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302
แบบ กท3 แบบรารยงานผลการดำเนินโครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
แบบ กท 4 ใบเบิกเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 374
แบบ กท5 บันทึกข้อตกลง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
แบบ กท 6 ใบสำคัญรับเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 445
แบบ กท 7 ใบสำคัญรับเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 373
แบบ กท 8 ใบสืบ-เสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1705
แบบ กท 9 แบบเบิกจ่ายค่าตอบแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 359
แบบ กท.10 ใบรับรองแทนใบเสร็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 355
แบบ กท 11 ใบยืมเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 421
แบบ กท 12 หนังสือมอบอำนาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 398
แบบ กท 13 ขออนุมัติจัดซื้อ - จัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 373
แบบ กท 14 ใบจัดซื้อ - จัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 361
แบบ กท 15 ใบตรวจรับพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 426
แบบ กท 16 สัญญาการยืมเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 354
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2