messager
 
เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
folder กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยทราย พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562 | เปิดอ่าน : 365
คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2559 | เปิดอ่าน : 367
คณะกรรมการอนุกรรมการฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2559 | เปิดอ่าน : 344
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2559 | เปิดอ่าน : 336
แบบ กท1 แบบเสนอโครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | เปิดอ่าน : 510
แบบ กท 2 แบบผลการพิจารณาโครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | เปิดอ่าน : 309
แบบ กท3 แบบรารยงานผลการดำเนินโครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | เปิดอ่าน : 334
แบบ กท 4 ใบเบิกเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | เปิดอ่าน : 396
แบบ กท5 บันทึกข้อตกลง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | เปิดอ่าน : 351
แบบ กท 6 ใบสำคัญรับเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | เปิดอ่าน : 463
แบบ กท 7 ใบสำคัญรับเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | เปิดอ่าน : 385
แบบ กท 8 ใบสืบ-เสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | เปิดอ่าน : 1802
แบบ กท 9 แบบเบิกจ่ายค่าตอบแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | เปิดอ่าน : 371
แบบ กท.10 ใบรับรองแทนใบเสร็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | เปิดอ่าน : 364
แบบ กท 11 ใบยืมเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | เปิดอ่าน : 434
แบบ กท 12 หนังสือมอบอำนาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | เปิดอ่าน : 408
แบบ กท 13 ขออนุมัติจัดซื้อ - จัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | เปิดอ่าน : 382
แบบ กท 14 ใบจัดซื้อ - จัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | เปิดอ่าน : 367
แบบ กท 15 ใบตรวจรับพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | เปิดอ่าน : 448
แบบ กท 16 สัญญาการยืมเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | เปิดอ่าน : 359
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2